lộ trình học Texture 2 tháng

Buổi 1 – Học Giao Diện

Buổi 2-3

Buổi 3-4

Buổi 5-6

Buổi 7-8

Buổi 9-10

Buổi 11-12

Buổi 13-14

Buổi 15-16