lộ trình học Sculpting 4 tháng

Buổi 1

Buổi 2-3-4

Buổi 4-5-6

Buổi 7-8-9

Buổi 10-11-12

Buổi 13-14-15

Buổi 16-17-18

Buổi 19-20-21

Buổi 22-23-24

Buổi 25-26-27

Buổi 28-29-30

Buổi 31-32-33

Buổi 34-35-36

Buổi 37-38-39

Buổi 40-41-42

Buổi 42-43-44

Buổi 45-46-47

Buổi 48-49-50